Vergoedingen

Kinderen en Jeugdigen

Vergoeding door de gemeente, verwijzing en toewijzing

-Hulpverlening binnen de Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoon of dochter staat ingeschreven (het zogeheten woonplaatsbeginsel). Afhankelijk van de klachten en de verwachte duur van de behandeling valt de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) dan wel de  Specialistische GGZ (S-GGZ).

SYNC Psychologie heeft voor 2019 nog geen contract met de H10 (dit zijn alle 10 gemeenten uit de regio Haaglanden). Voor kinderen en jeugdigen (18-) werkt SYNC derhalve samen met SCOPE Psychotherapie (www.scopedenhaag.nl). Zie voor vergoeding en wijze van aanmelden tevens de richtlijnen op de site van SCOPE.

Voorwaarden

Indien u uw zoon of dochter wil aanmelden, dient u een getekende verwijzing te hebben van de huisarts of een medisch specialist (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg uw zoon/dochter wordt verwezen (GB-GGZ of S-GGZ) en aan welke diagnose(s) er bij uw zoon/dochter wordt gedacht. Ook een verwijzing door een wijk- of jeugdteam is geldig. Alle gemeenten moeten daarbij ook nog een toewijzing verstrekken. Vervolgens meldt uw behandelaar bij de gemeente dat uw zoon/dochter in behandeling komt, waarna zij een toewijzing verstrekken.

Financiering

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten in de regio Haaglanden overgestapt naar een nieuw financieringssysteem. De zorg wordt op uurbasis maandelijks gefactureerd. Hierbij wordt alle besteedde tijd in rekening gebracht, waaronder verslaglegging en overleg. Wij declareren het behandeltraject via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten. Sommige ouders/ gezinnen willen hun behandeling zelf betalen. Daarvoor gelden dezelfde tarieven als voor zorg die niet wordt vergoed.

Zorg die niet wordt vergoed

De laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.
2019: €105,25 (sessie van 45 minuten)

Niet nakomen van een afspraak

Een niet nagekomen afspraak wordt helaas niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is SYNC genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2019 hanteren wij in dit geval een tarief van €50,-

Vergoeding Volwassen (18+)

Vergoeding door zorgverzekeraar

Psychologische hulpverlening wordt (deels) vergoed vanuit uw basisverzekering. SYNC Psychologie biedt hulpverlening aan binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

U dient een getekende verwijzing te hebben van een (huis)arts (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg wordt verwezen (GB-GGZ) en aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht. Daarnaast geldt een wettelijk vastgestelde, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering.  Voor 2019 is deze vastgesteld op €385,-.

Contracten met zorgverzekeraars 2019

– SYNC Psychologie heeft per 1 april 2019 een contract met de volgende zorgverzekeraar: Achmea, hieronder vallen teven Zilveren Kruis, Avéro, Zilveren Kruis Ziezo, FBTO, De Friesland, OZF, Interpolis en ProLife.

Indien SYNC geen contract heeft met uw verzekeraar en u besluit toch een traject alhier te starten dient u er rekening mee te houden dat de maximale vergoeding afhankelijk is van uw verzekeringspolis. U dient dit voor de start van de behandeling te controleren. Wij sturen u een factuur, welke u binnen 2 weken betaalt. U kunt dan zelf de factuur naar de zorgverzekeraar sturen.

Financiering middels zorgzwaarteproducten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de maximale tarieven in de zogenaamde zorgzwaarteproducten. Voor behandelingen binnen de GB-GGZ geldt een onderverdeling in 4 categorieën, de zogeheten zorgzwaarteproducten: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI) en Chronisch (BC). In welk product uw behandeling valt, is afhankelijk van de diagnose, de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. De kosten van uw behandeling zijn afhankelijk van de diagnose en de zorgzwaarte die wordt ingezet, waarbij de NZa een maximum aan tijd en tarief heeft gesteld. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, zullen we rechtstreeks digitaal bij uw verzekeraar declareren. Uw zorgverzekeraar verrekent met u het nog openstaande eigen risico.

Omzetplafond

De meeste zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds. Dit betekent dat wij soms nieuwe cliënten van een bepaalde verzekeraar niet in behandeling kunnen nemen omdat het budget niet toereikend is. Wij zullen u dan wijzen op andere mogelijkheden of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorg die niet wordt vergoed

In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een van genoemde diagnoses, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

2019: €105,25 (sessie van 45 minuten)

Niet nakomen van een afspraak

Vanaf 2012 wordt een niet nagekomen afspraak niet meer door uw verzekeraar vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2019 hanteren wij in dit geval een tarief van €50,-.

Eigen risico

Voor volwassen (vanaf 18 jaar) geldt het wettelijk verplichte eigen risico binnen de basisverzekering (voor 2019: €385,-).

No Show tarief

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen sinds 2012 niet meer bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om deze kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is €50. De factuur ontvangt u rechtstreeks van uw behandelaar en kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Contactgegevens

SYNC Psychologie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517 / marije@syncpsychologie.nlBeroepsverenigingen