Vergoedingen

Kinderen en Jeugdigen

Vergoeding door de gemeente, verwijzing en toewijzing

Hulpverlening binnen de Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoon of dochter staat ingeschreven (het zogeheten woonplaatsbeginsel). Afhankelijk van de klachten en de verwachte duur van de behandeling valt de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) dan wel de  Specialistische GGZ (S-GGZ).

SYNC Psychologie heeft voor de basis GGZ een contract met de H9 (dit zijn alle 9 gemeenten uit de regio Haaglanden, behalve Voorschoten). Voor de gemeente Den Haag geldt dat Sync Psychologie een contract heeft met Consortium Kracht. Of uw postcode in dit verzorgzorgingsgebied valt en hoe u de juiste zorgverlener kunt inschakelen, kunt u opzoeken via de volgende site https://jeugdhulpdenhaag.nl/

Voorwaarden

Indien u uw zoon of dochter wil aanmelden, heeft u een getekende verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg uw zoon/dochter wordt verwezen (B-GGZ ) en aan welke diagnose(s) er bij uw zoon/dochter wordt gedacht. Ook een verwijzing door een wijk- of jeugdteam is geldig. Alle gemeenten moeten daarbij ook nog een zorgtoewijzing verstrekken. Zodoende meldt uw behandelaar bij de gemeente dat uw zoon/dochter in zorg wil komen bij SYNC, waarna zij al dan niet een toewijzing verstrekken. Veelal is dit wel het geval.

Financiering

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten in de regio Haaglanden overgestapt naar een nieuw financieringssysteem. De zorg wordt op uurbasis maandelijks gefactureerd. Hierbij wordt alle besteedde tijd in rekening gebracht, waaronder verslaglegging en overleg. Wij declareren het behandeltraject via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten. Sommige ouders/ gezinnen willen hun behandeling zelf betalen. Daarvoor gelden dezelfde tarieven als voor zorg die niet wordt vergoed.

Zorg die niet wordt vergoed

In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

2024: €131,82

Niet nakomen van een afspraak

Een niet nagekomen afspraak wordt helaas niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is SYNC genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 hanteren wij in dit geval een tarief van €55,-

Vergoeding Volwassen (18+)

Vergoeding door zorgverzekeraar

Psychologische hulpverlening wordt (deels) vergoed vanuit uw basisverzekering. SYNC Psychologie biedt hulpverlening aan binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:U dient een getekende verwijzing te hebben van een (huis)arts (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg wordt verwezen (GB-GGZ) en aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht. Daarnaast geldt een wettelijk vastgestelde, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering.  Voor 2024 is deze vastgesteld op €385,-.

Contracten met zorgverzekeraars 2024

Vergoeding door zorgverzekeraar (zorgprestatiemodel)
Per 1 januari 2022 is een nieuw financieringssysteem van kracht geworden, namelijk het zorgprestatiemodel. Vanaf 2022 is de vergoeding per sessie en zal er maandelijks in plaats van jaarlijks worden gefactureerd. De indirecte tijd zit bij de kosten van de sessietijd inbegrepen.  Intercollegiaal overleg wordt los in rekening gebracht. De hoogte van de te declareren bedragen hangen af van:

– de setting van de behandeling (voor alle behandelaren van Scope geldt het tarief voor vrijgevestigden)
– de duur van de sessie (hierbij gaan we uit van de tijd die voor de afspraak in de agenda is gepland; ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt).

– het type sessie (diagnostiek of behandeling)

– de beroepscategorie van de behandelaar.

Verplicht eigen risico

Er geldt een wettelijk vastgesteld, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering.  Voor 2024 is deze vastgesteld op €385,-.

Zorgvraagtypering

Per 1 januari 2022 is het verplicht om te werken met Zorgvraagtypering. Aan de hand van de vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van uw problematiek. Het betreft een momentopname van de zorgvraag van u als cliënt. Deze kan in de loop van de behandeling uiteraard veranderen en worden bijgesteld. Met zorgvraagtypering kan mede bepaald worden wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur vermeld en aan de Nederlands Zorgautoriteit (NzA) aangeleverd.

Contracten met zorgverzekeraars 2024

Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u op de volgende website: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er. Sync Psychologie heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract.

Omzetplafond

De meeste zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds. Dit betekent dat wij soms nieuwe cliënten van een bepaalde verzekeraar niet in behandeling kunnen nemen omdat het budget niet toereikend is. Wij zullen u dan wijzen op andere mogelijkheden of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorg die niet wordt vergoed

In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een van genoemde diagnoses, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

Tarief 2024: €131,82

Niet nakomen van een afspraak

Vanaf 2012 wordt een niet nagekomen afspraak niet meer door uw verzekeraar vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 hanteert Sync Psychologie in dit geval een tarief van €55,-

Contactgegevens

SYNC Psychologie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517 / marije@syncpsychologie.nlBeroepsverenigingen